Home / Kennisbank / Privacy policy
28 oktober 2021

Privacy verklaring

PRIVACY POLICY KOOLAARD.COM B.V.

Koolaard.com B.V., exploitant van de websites www.eenautoimporteren.nl, www.checkuwofferte.nl en www.koolaard.com, respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Koolaard.com B.V. worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van bovenvermelde websites, hierna, afhankelijk van welke website u bezoekt en/of gebruikt, aangeduid als ‘de website’. Koolaard.com B.V. acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Koolaard.com B.V. zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Koolaard.com B.V. verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Koolaard.com B.V., zoals bij: - Telefonisch of mailcontact; - Het aangaan van een overeenkomst met Koolaard.com B.V. of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst; - Het versturen van een bericht middels het contactformulier of de WhatsApp- of de chatmodule op de website; - Het schrijven en plaatsen van een review op de website; - Het inschrijven middels de website voor de ontvangst van nieuwsbrieven

De persoonsgegevens die u aan Koolaard.com B.V. verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en voor het overige zoals beschreven in deze privacy policy.

Indien u, bijvoorbeeld middels het contactformulier, de WhatsApp- of de chatmodule op de website, telefonisch of per e-mail persoonsgegevens aan Koolaard.com B.V. verstrekt, worden deze persoonsgegevens door Koolaard.com B.V. uitsluitend verwerkt voor zover dat nodig is om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met Koolaard.com B.V. hebt gesloten of daartoe een verzoek bij Koolaard.com B.V. indient, bijvoorbeeld wat betreft offertevergelijking of het importeren of de aanschaf van een auto, worden de door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend verwerkt voor zover dat nodig is om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren dan wel uw aanvraag tot het aangaan van een overeenkomst te behandelen.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en Koolaard.com B.V. gesloten overeenkomst, kunnen de door u opgegeven persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien en voor zover dat nodig is in verband met de betrokkenheid van deze derden bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Het gaat hier bijvoorbeeld om uw naam en adres die worden gedeeld met een externe transporteur die in opdracht van Koolaard.com B.V. de door u aangeschafte of geïmporteerde auto aflevert op het met u overeengekomen afleveradres, of om uw betaalgegegevens die met een externe betaalprovider worden gedeeld als u in het kader van offertevergelijking via de website de betaling voor de offertevergelijking verricht.

Indien u nu of in de toekomst een review op de website schrijft, worden de in dat kader door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de review op de website te kunnen openbaren. Voorts is het nu of in de toekomst mogelijk dat u zich op de website aanmeldt voor de ontvangst van nieuwsbrieven. De in het kader daarvan door u verstrekte persoonsgegevens worden door Koolaard.com B.V. uitsluitend verwerkt om aan u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze. Indien u eens een overeenkomst met Koolaard.com B.V. hebt gesloten, mag Koolaard.com B.V. u evenwel zonder voorafgaande instemming commerciële e-mailberichten, zoals nieuwbrieven toesturen indien deze berichten in overwegende mate betrekking hebben op, of relevant zijn voor, de goederen of diensten die eerder door u van of via Koolaard.com B.V. zijn afgenomen. Ook voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten kunt u zich uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en Koolaard.com B.V. gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo worden uw eventuele inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven en het plaatsen van een review op de website ook als “overeenkomst” aangemerkt.

Daarnaast verwerkt Koolaard.com B.V. persoonsgegevens indien en voor zover dit op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel noodzakelijk is, alsook op de zogenoemde rechtsgrond ‘gerechtvaardigde belangen’. Op grond van bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is Koolaard.com B.V. verplicht melding te maken van zogenoemde ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland), waarbij in een voorkomend geval uiteenlopende persoonsgegevens van de persoon die de ongebruikelijke transactie verricht, door Koolaard B.V. dienen te worden doorgegeven aan FIU-Nederland.

Onder gerechtvaardigde belangen worden onder meer begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Koolaard.com B.V. of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Ook worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Koolaard.com B.V., om de website en e-mailvoorzieningen van Koolaard.com B.V. te kunnen exploiteren, de exploitant van de door Koolaard.com B.V. gebruikte reviewsoftware voor het kunnen openbaren van uw review op de website, de exploitant van door Koolaard.com B.V. gebruikte chat- en WhatsAppsoftware om de betreffende berichtenfunctie mogelijk te maken, de exploitanten van de door Koolaard.com B.V. gebruikte systemen om offertes te vergelijken of op te maken en auto’s te taxeren, MailChimp voor het verzenden van nieuwsbrieven, de exploitant van de door Koolaard.com B.V. gebruikte cloud-software, zoals Dropbox voor de opslag van data, en het delen van uw persoonsgegevens met een boekhoud-/administratiekantoor om de administratie en boekhouding van Koolaard.com B.V. te kunnen verzorgen. In dat kader maakt Koolaard.com B.V. voorts gebruik van een boekhoud-/administratieprogramma van een derde partij; deze partij ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding van Koolaard.com B.V. noodzakelijk is. Ook werkt Koolaard.com B.V. samen met een IT-bedrijf die, voor zover noodzakelijk of onontkoombaar, toegang zouden kunnen verkrijgen tot de middels de website door u opgegeven persoonsgegevens.

Ook betreft een gerechtvaardigd belang het verwerken door Koolaard.com B.V. van persoonsgegevens die niet van de betrokkene zelf afkomstig zijn. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer Koolaard.com B.V. voor de tenaamstelling van uw auto bij de RDW, uw adresgegevens ter inzage krijgt van de RDW.

Koolaard.com B.V. slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Koolaard.com B.V. verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Koolaard.com B.V. daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt Koolaard.com B.V. er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Koolaard.com B.V. zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Koolaard.com B.V. toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Koolaard.com B.V. persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Koolaard.com B.V. zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Koolaard.com B.V. vallen, evenals door Koolaard.com B.V. ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Koolaard.com B.V. de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Koolaard.com B.V. de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Koolaard.com B.V., zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd

Cookies die Koolaard.com B.V. gebruikt

Koolaard.com B.V. gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Middels analytische cookies verzamelt Koolaard.com B.V. gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Koolaard.com B.V. gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkersovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Uw rechten

U heeft het recht om Koolaard.com B.V. te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Koolaard.com B.V. een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Koolaard.com B.V. verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Koolaard.com B.V. slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Koolaard.com B.V. legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Koolaard.com B.V., kunt u contact opnemen met Koolaard.com B.V.. Koolaard.com B.V. helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Koolaard.com B.V. of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Wij helpen je verder

2 minuten leestijd
Hebben jullie onze reclameborden al gezien?
6 minuten leestijd
Opel Rocks-e: de 100% elektrische stadsauto van Opel
5 minuten leestijd
Ford-dealers in Duitsland
5 minuten leestijd
BMW-dealers in Duitsland
7 minuten leestijd
Dit is de Hyundai Kona Electric 2022
5 minuten leestijd
Een hybride auto importeren

Een auto importeren?

Vind hier je volgende auto

Anderen bekeken zojuist

39x
Seat

Tarraco

 1. Prijs
  € 32.980
 2. Kilometerstand
  110.600
 3. Bouwjaar
  2021
42x
Audi

A3

 1. Prijs
  € 20.430
 2. Kilometerstand
  71.500
 3. Bouwjaar
  2019
37x
Aston martin

V8 Vantage

 1. Prijs
  € 159.510
 2. Kilometerstand
  19.700
 3. Bouwjaar
  2021
38x
Audi

Q5

 1. Prijs
  € 55.344
 2. Kilometerstand
  8.923
 3. Bouwjaar
  2022
213x
Mercedes-benz

EQS

 1. Prijs
  € 83.333
 2. Kilometerstand
  27.509
 3. Bouwjaar
  2022
12x
Ferrari

812

 1. Prijs
  € 339.990
 2. Kilometerstand
  18.600
 3. Bouwjaar
  2020
161x
Audi

Q5

 1. Prijs
  € 45.470
 2. Kilometerstand
  28.218
 3. Bouwjaar
  2023
248x
Mercedes-benz

B 180

 1. Prijs
  € 20.390
 2. Kilometerstand
  81.119
 3. Bouwjaar
  2018